31 maja 2023

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

udostępnij

Zarząd Stowarzyszenia Polska Rada Centrów Handlowych działając na podstawie §19 P.1.11 Statutu Stowarzyszenia niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia sprawozdawczo-wyborcze, na dzień: środę, 14 czerwca 2023 r. o godzinie: 10:00. 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie  się w budynku UNITRA ul. Nowogrodzka 50 w Warszawie w Sali Konferencyjnej, I piętro. Zebranie odbędzie się w formie hybrydowej. Osoby, które nie będą mogły być obecne osobiście otrzymają łącze do udziału zdalnego.

W Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział członkowie zwyczajni (osoby fizyczne, osobiście lub przez pełnomocników) z głosem stanowiącym, członkowie wspierający (osoby prawne działające w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli) z głosem doradczym, członkowie honorowi z głosem doradczym. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że dotyczą spraw osobowych lub odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.