03 czerwca 2020

Walne Zebranie Członków PRCH 17.06.2020

udostępnij

Zarząd Stowarzyszenia Polska Rada Centrów Handlowych zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.

Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją not-for-profit. Celem naszej organizacji jest wspieranie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, krzewienie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań. 

Zarząd Stowarzyszenia Polska Rada Centrów Handlowych działając na podstawie §15 Statutu Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia, że sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie członków PRCH odbędzie się w środę, 17 czerwca 2020r. o godzinie 11:00 poprzez osobiste uczestnictwo w budynku UNITRA ul. Nowogrodzka 50 w Warszawie w Sali Konferencyjnej, I piętro.

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć osobiście, na podstawie art. 10 ust. 1a-1e prawa o stowarzyszeniach (ustawa z 7 kwietnia 1989 r.), jest przewidziany udział z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.

W Walnym Zebraniu członków mogą wziąć udział:

  • członkowie zwyczajni (osoby fizyczne, osobiście lub przez pełnomocników) z głosem stanowiącym,
  • członkowie wspierający (osoby prawne działające w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli) z głosem doradczym,
  • członkowie honorowi z głosem doradczym

Porządek Obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwał w sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019;
  • przyjęcia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 przez Komisję Rewizyjną;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
  • udzielenia absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
  • wyboru członków Zarządu na nową kadencję (2020-2022);
  • wyboru członków Komisji Rewizyjnej na nową kadencję (2020-2022);
  • wprowadzenia zmian statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

5. Dyskusja na temat kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia.
6. Wolne wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
7. Zamknięcie obrad Zebrania.


Materiały do pobrania 

Wzór pełnomocnictwa dla członków zwyczajnych (osób fizycznych) 

downloadPDF    downloadDOC

Wzór pełnomocnictwa dla członków wspierających (przedstawicieli firm członkowskich).

downloadPDF     downloadDOC

Aktualny tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia z dn. 27 marca 2019 r.

download

Projekt zmian w statucie

download 

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. (dostępne dla członków PRCH po zalogowaniu)

download

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2019 r. (dostępne dla członków PRCH po zalogowaniu)

download


Potwierdzenie obecności

Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem opcji udziału: osobistego lub przez pełnomocnika lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnie) do dnia 10 czerwca br. bezpośrednio do Pani Małgorzata Pelińska e-mail: mpelinska@prch.org.pl, tel. kom. + 48 601 738 448. Udział zdalny prosimy potwierdzić w formie wiadomości e-mail.


Szczegóły techniczne

Dla osób, które będą brały udział zdalnie będzie możliwość dołączenia do Zebrania poprzez aplikację Google Hangouts poprzez włączenie się z wizją oraz fonią. Wskazówki co do udziału zdalnego w Walnym Zebraniu prześlemy osobom zainteresowanym udziałem zdalnym za pośrednictwem indywidualnych e-maili po otrzymaniu potwierdzenia obecności do: mpelinska@prch.org.pl (Potwierdzenie Obecności - jak wyżej).


Z wyrazami szacunku,

podpis A Z M Przekonwertowany RadoslawKnap podpis

Aleksandra Zentile-Miller
Prezes Zarządu
Polska Rada Centrów Handlowych

Radosław Knap
Dyrektor Generalny I Członek Zarządu
Polska Rada Centrów Handlowych