23 sierpnia 2023

ABECADŁO OBIEKTÓW HANDLOWYCH I RAPORT ESG EFEKTEM WSPÓŁPRACY PRCH I ESPT

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych dzięki wsparciu finansowemu European Shopping Places Trust przygotowuje dwa duże projekty. Już we wrześniu 2023 r. młodzi profesjonaliści branży centrów handlowych będą mogli uczestniczyć w bezpłatnym cyklu webinariów „Abecadło obiektów handlowych”. W 2023 r. opublikowany zostanie również kompleksowy raport dotyczący sfery ESG w nieruchomościach handlowych. Realizacja obu projektów jest możliwa dzięki wsparciu jakie PRCH otrzymała od European Shopping Places Trust.

- Dzięki współpracy z European Shopping Places Trust możemy zaproponować naszym członkom bardzo wartościowe szkolenia i materiały. Edukacja młodych specjalistów, u progu ich kariery, to kluczowa inwestycja w prawidłowy rozwój każdej firmy, a teraz nasi członkowie zyskają dodatkowe, profesjonalne narzędzia. Równie istotna jest kwestia ESG, dlatego odpowiadając na potrzeby branży, przygotowujemy pierwszy w Polsce kompleksowy raport omawiający główne wyzwania dla nieruchomości komercyjnych, stan przygotowań do nowych regulacji oraz perspektywy na przyszłość. Bardzo dziękujemy ESPT za otrzymane wsparcie, dzięki niemu możemy poszerzyć działania PRCH o dodatkowe aktywności - informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

- Powiernicy ESPT z przyjemnością wspierają uruchomienie programu webinariów PRCH, których celem jest przedstawienie odnoszącej sukcesy polskiej branży handlu detalicznego, rozrywki i sklepów szerszej publiczności biznesowej. ESPT ma na celu promowanie wartości branży miejsc handlowych, przyciąganie nowych talentów i zapewnianie rozwoju kariery młodym profesjonalistom. Nasza współpraca z PRCH jest doskonałym przykładem tego, jak ESPT wspiera wartościowe i uzupełniające się projekty i organizacje z korzyścią dla szerszej branży. Życzymy powodzenia w nadchodzącym programie webinariów – mówi Arcadio Gil prezes European Shopping Places Trust.

Już we wrześniu 2023 r. Polska Rada Centrów Handlowych przeprowadzi cykl webinariów „Abecadło obiektów handlowych”. Jest on skierowany do młodych specjalistów rozpoczynających swoją drogę zawodową, nowych pracowników w branży, przedstawicieli najemców obiektów handlowych, podwykonawców oraz studentów. W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy webinaria pozwalające na zbudowanie przekrojowej wiedzy na temat działalności obiektów handlowych. Począwszy od strony rynkowej – aktualnego obrazu branży, poprzez aspekty prawne, na aspektach technicznych kończąc. Podczas spotkań eksperci przybliżą uczestnikom kluczowe pojęcia i procesy. Już dziś warto zapoznać się z tytułami i datami webinariów, o szczegółach dotyczących ich programów i sposobu zapisu będziecie Państwo informowani już wkrótce:

Rynek obiektów handlowych: wprowadzenie – termin 12.09.2023 r.

Legislacja na rynku obiektów handlowych – termin 19.09.2023 r.

Techniczne aspekty obiektów handlowych – termin 26.09.2023 r.

Kolejnym efektem współpracy PRCH i ESPT będzie kompleksowa i przekrojowa publikacja dotyczącą zagadnień ESG w nieruchomościach komercyjnych, w tym obiektach handlowych. To pierwszy w Polsce raport, w którym eksperci przedstawią główne wyzwania, stan przygotowań do nowych regulacji oraz perspektywy na przyszłość. Polska Rada Centrów Handlowych przygotowuje go wspólnie z Polską Izbą Nieruchomości Komercyjnych. Publikacja raportu planowana jest na ostatni kwartał 2023 r.

***

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

The European Shopping Places Trust (ESPT) to niezależny fundusz promujący i sponsorujący osoby i działania związane z edukacją oraz wydarzenia poświęcone branży miejsc handlu w całej Europie. Celem ESPT jest pomoc i wsparcie w zdobyciu wykształcenia zawodowego oraz pomoc w dalszym rozwoju kariery następnego pokolenia profesjonalistów z branży. Czyni to poprzez sponsorowanie poszczególnych studentów na uznanych kursach, zatwierdzonych zajęciach edukacyjnych i inicjatywach rozwoju kariery. ESPT wspiera również inicjatywy i projekty w całej Europie mające na celu promowanie rekrutacji i doskonałości w szerzej rozumianej branży handlu detalicznego i rozrywki.

RETAIL ASSETS PRIMER AND ESG REPORT RESULTING FROM PRCH AND ESPT COLLABORATION

The Polish Council of Shopping Centres, thanks to the financial support of the European Shopping Places Trust, is working on two major projects. As early as September 2023, young professionals in the shopping centre industry will be able to participate in a free webinar series “Retail Assets Primer”. A comprehensive report on the ESG sphere in retail properties will also be published in 2023. Both projects are made possible by the support PRCH has received from the European Shopping Places Trust.

Thanks to our partnership with the European Shopping Places Trust, we can offer our members very valuable training and materials. Educating young professionals, at the threshold of their career, is a key investment in the proper development of any business, and now our members will gain additional professional tools. Equally important is the issue of ESG, so responding to the needs of the industry, we are preparing the first comprehensive report in Poland discussing the main challenges for commercial real estate, the status of preparations for new regulations and the outlook for the future. We would like to thank ESPT for its support, which has enabled us to expand PRCH's operations with additional activities,” informed Krzysztof Poznański, Managing Director, Polish Council of Shopping Centres.

“The ESPT Trustees are delighted to support the launch of the PRCH webinar programme, which aims to introduce the successful Polish retail and leisure industry as well as stores themselves to a wider business audience. ESPT aims to promote the value of the retail venue industry, attract new talent and provide career development for young professionals. Our partnership with PRCH is a great example of how ESPT supports worthwhile and complementary projects and organisations for the benefit of the wider industry. We wish you the best of luck with your upcoming webinar programme,” said Arcadio Gil, CEO, European Shopping Places Trust.

As early as September 2023, the Polish Council of Shopping Centres will hold a series of webinars entitled “Retail Asset Primer”. It is aimed at young professionals starting their career path, new employees in the industry, representatives of retail tenants, subcontractors and students. The project will include three webinars to build a cross-sectional knowledge of retail asset operations. These will range from the market side and the current image of the industry, to legal aspects, to technical aspects. During the meetings, experts will introduce participants to key concepts and processes. The titles and dates of the webinars are already available; details of their agendas and how to register will be announced soon:

Retail market: introduction –  12.09.2023

Retail market legislation –  19.09.2023

Technical aspects of retail assets –  26.09.2023

Another outcome of the collaboration between PRCH and ESPT will be a comprehensive and cross-cutting publication on ESG issues in commercial real estate, including retail property. This will be the first report in Poland in which experts will present the main challenges, the state of preparation for the new regulations and the prospects for the future. It is being prepared by the Polish Council of Shopping Centres together with the Polish Commercial Real Estate Chamber (PINK). The report is scheduled for publication in the last quarter of 2023.

***

The Polish Council of Shopping Centres (PRCH) is a not-for-profit association with over 200 members operating in the retail and service places industry. It is a leading not-for-profit, industry advocacy organisation, supporting and representing members in the business, political and social environment to develop modern places of commerce, services, culture and unique consumer experiences.

The European Shopping Places Trust (ESPT) is an independent fund that promotes and sponsors education-related individuals and activities and events dedicated to the trading venues industry across Europe. The aim of ESPT is to assist and support students in gaining professional education and to help further develop the careers of the next generation of industry professionals. It does so by sponsoring individual students on recognised courses, approved educational activities and career development initiatives. ESPT also supports initiatives and projects across Europe to promote recruitment and excellence in the broadly defined retail and leisure industry.