12 lutego 2021

Długoterminowa Strategia Renowacji – konsultacje publiczne

udostępnij

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło konsultacji publicznych, projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji.

Dokument przedstawia kompleksową diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego, oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050, ponadto zawarto w nim rekomendacje dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków.

Rekomendowaną ścieżką rozwoju jest ścieżka łącząca szybki wzrost skali płytkiej termomodernizacji ze stopniowym upowszechnianiem głębokiej termomodernizacji w perspektywie do 2030 r. W ocenie Ministerstwa pozwoli to na wsparcie masowej wymiany źródeł ogrzewania służącej poprawie jakości powietrza w najbliższych latach, jednocześnie tworząc podstawy do osiągnięcia powszechnej głębokiej termomodernizacji budynków spójnej z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie w kolejnych dekadach (w tym poprzez termomodernizację etapową).

Według scenariusza rekomendowanego do 2050 roku:

  • 66% budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasywnego,
  • 21% do standardu energooszczędnego;
  • pozostałe 13% budynków, których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, trafią do przedziału efektywności 90-150 kWh/(m2 x rok).

Rekomendacje w zakresie polityki publicznej dotyczą m.in.:

  • tworzenia sektorowych i kompleksowych programów wsparcia, opierających się na jednolitych założeniach i wymaganiach, dzięki czemu różne narzędzia będą się uzupełniać;
  • uwzględnienia możliwości wsparcia działań towarzyszących renowacji zasobów budowlanych m.in. związanych z podniesieniem walorów otoczenia (np. realizacji lokalnych planów rewitalizacji), dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych czy rozwojem elektromobilności (instalacja obiektów stacji ładowania pojazdów elektrycznych);
  • wsparcia inwestorów w zakresie finansowania renowacji zasobów budowlanych w Polsce.

W ocenie Ministerstwa realizacja założeń zaproponowanych w Strategii wpłynie pozytywnie na właścicieli lub zarządców budynków lub części budynku poprzez: ułatwienie dostępu i dystrybucji środków finansowych wspierających renowację budynków, poprawę komfortu i jakości życia, poprawę jakości powietrza, wygenerowanie oszczędności ponoszenia kosztów ogrzewania i chłodzenia.

Konsultacje projektu Strategii potrwają do 26 lutego 2021 roku.

Więcej informacji można znaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej